Registrovaná ochranná známka

Dňa 12.10.2012 bola na Úrade priemyselného vlastníctva SR zaregistrovaná kombinovaná ochranná známka DRAČIA LÉGIA TRENČÍN v textovej a aj v grafickej podobe (číslo 233454).

Upozorňujeme, že používanie tejto značky v akejkoľvek forme, je možné len so súhlasom majiteľa ochrannej známky.

Občianské združenia Dračia légia Trenčín má právo používať ochrannú známku na základe zmluvy s majiteľom ochrannej známky. 
Použitie tejto ochrannej známky treťou osobou je zakázané. 
Dovoľujeme si upozorniť, že bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, alebo by im bolo na ujmu. 
Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame (§ 25 ods. 1 zákona o ochranných známkach).
Zoznam zatriedených tovarov a služieb na ktoré sa vzťahuje ochranná známka: 
511 NICE (10) CI.: 16, 25, 28, 35, 41
531 CFE (6) 4.3.3, 26.11.13, 1.15.5, 7.5.2

Prezentovanie výsledkov činnosti tretej osoby pod ochrannou značkou Dračia légia Trenčín, repredukovanie, propagovanie a iné zverejňovanie sa pod ochrannou značkou v akýchkoľvej médiach a akciách  je zakázane a porušením práv majiteľa ochrannej známky sa táto osoba dopúšťa trestného činu. 

Ďakujeme Vám za rešpektovanie vyššie uvedených skutočností a všetkých prajeme veľa športových úspechov.

14.05.2015 / Aktuality / Matúš Pleva